Privacy

Privacystatement:

Stichting Helmond Zorg Lambertus ( Lambertusfonds ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacystatement wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Lambertusfonds doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lambertusfonds houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacybeleid;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen;

zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;

op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Lambertusfinds is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacystatement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Helmond Zorg Lambertus ( Lambertusfonds)

secretaris@lambertusfonds.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Lambertusfonds verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden volgens onze statuten:

Persoonsgegevens die naar aanleiding van een aanvraag voor financiële ondersteuning worden verkregen worden voor dit doel verwerkt.

E-mailadressen van organisaties die namens hun cliënten aanvragen indienen kunnen gebruikt worden voor het doen van uitnodigingen voor bv. armoedebijeenkomsten.

Lambertusfonds verwerkt de gegevens anoniem voor eigen doeleinden. Zo worden jaarlijks het aantal aanvragen geregistreerd, de aard van de beslissing (toegekend, afgewezen, deels toegekend, ingetrokken), het totaalbedrag aan verstrekkingen als ook de verschillende soorten verstrekkingen. In onze statuten is vermeld dat voor alle bestuursleden absolute geheimhouding geldt inzake het voornemen tot uitvoering van de doelstelling van het Lambertusfonds en de geëffectueerde uitvoering daarvan.  Ook de aan Lambertusfonds verbonden adviseur heeft schriftelijk ingestemd met deze geheimhouding en is op de hoogte van de regels van privacy.  

Iedereen van wie persoonsgegevens verwerkt worden kan het privacybeleid opvragen via het e-mail adres secretaris@lambertusfonds.nl. 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Ontvangen gegevens van een betrokkene worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt.

Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die noopt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

MINDERJARIGEN

Lambertusfonds verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De bewaartermijn van een aanvraag is maximaal zeven jaar vanaf het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De gegevens worden gedurende deze tijd bewaard en worden hergebruikt bij een nieuwe aanvraag voor zover deze nog actueel zijn.

Uitzonderingen:

Indien er wettelijke bepalingen zijn die nopen bepaalde gegevens langer te bewaren.

BEVEILIGING

Lambertusfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke Lambertusfonds van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Lambertusfonds kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Lambertusfonds u hierover direct contact met ons op te nemen om er bij voorkeur en zo mogelijk samen met u uit te komen.

Op verzoeken wordt binnen 1 maand gereageerd. U moet een verzoek schriftelijk indienen (post of mail). Er worden geen kosten berekend voor deze verzoeken. Buitensporige of ongegronde verzoeken worden geweigerd. In uitzonderlijke gevallen wordt de beslistermijn verlengd met 2 maanden, hiervan wordt u op de hoogte gesteld.