ANBI

Stichting Helmond Zorg Lambertus

Registratie Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven: 4109.40.76 

Fiscaal nummer: 8060.69.016

Staat van baten en lasten 2021 

Baten:                     totaal  € 3.248                                                       

Lasten:                    totaal  €  32.243                     

Waarvan:

Ondersteuning ziektekosten   €  6.738 

Ondersteuning mondzorg      € 21.654

Bankkosten                             €     267

Algemene kosten € 3.585

Financieel resultaat                – € 28.995                

Toelichting:

Het financieel resultaat is onttrokken aan het vermogen.

Het bestuur bestaat uit 5 personen vanuit de regio Helmond die de functie uitoefenen als vrijwilliger zonder beloning of onkostenvergoeding. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

Het vermogen van het Lambertusfonds wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen en legaten. Wilt u de stichting steunen, doe dan een schenking of via de notaris een legaat. 

Standaarformulier publicatieplicht ANBI